เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานพระราชดำริเป็นอเนกประการในการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ทรงพระราชทานพระราชดำริการพัฒนาด้านต่าง ๆควบคู่กับการอนุรักษ์เสมอด้วยการทรงจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรมากที่สุดประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยปัญหาป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิง สุประภาดา เกษมสันต์ ราชเลขานุการในพระองค์ อัญเชิญพระราชกระแสมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือ สำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 009/11951 ลงวันที่           29  ธันวาคม  2535  ให้หามาตรการยับยั้งการทำลายป่า และเร่งฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ ลำธาร โดยทรงโปรดให้พิจารณาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชาติที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมอัญเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทางในการดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เพื่อให้สภาพป่าที่เสื่อมโทรมได้กลับคืนสภาพโดยรวดเร็ว โดยได้หารือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะให้คนในชาติทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ได้ร่วมกันปลูกป่าสนองพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ในคืนวันที่  14  มีนาคม  2536  ณ  พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ ในการดำเนินงานตามโครงการการปลูกป่าถาวรเฉลิม    พระเกียรติฯ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงย้ำเป็นพิเศษว่า

1.   ที่ดินที่จะนำมาปลูกทั้ง 5 ล้านไร่ จะต้องไม้เป็นที่ราษฎรครอบครองทำกินอยู่โดยเด็ดขาด เนื่องจากไม่ทรงมีพระราชประสงค์จะให้โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ นี้จะต้องทำให้ราษฎรเดือดร้อน

2.    ป่าที่จะปลูกขึ้นนี้ต้องปลูกต้นไม้ป่าหลายชนิดปลูกจากพื้นที่บริเวณภูเขาสูงไล่ลงมา

3.    จะต้องปลูกหญ้าแฝกเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

4.    ต้นไม้ปลูกใหม่ในระยะแรกทุกต้นต้องได้รับน้ำและการปลูกป่าถึง 5 ล้านไร่ จะไม่สามารถหาน้ำมารดได้ทั่วถึงจึงควรนำหญ้าแฝกดักหมอกปักไว้ที่หลุมปลูกต้นไม้ กลางวันจะช่วยบังแดด และกลางคืน เมื่อกลุ่มหมอกมากระทบจะเกิดหยดน้ำเกาะ และไหลลงสู่โคนต้นไม้พอจะช่วยให้ต้นไม้ทุกต้นได้รับน้ำตามสมควร

เเหล่งที่มา

http://community.egat.co.th/new/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=81

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: